Vid andrahandsuthyrning av bostäder finns en rad regler som måste följas. Reglerna skiljer sig något åt beroende på om det rör sig om en uthyrning av en bostadsrätt eller om det är en hyresrätt som det är frågan om. Oavsett vilken typ av bostad det gäller krävs att du ber om tillstånd för uthyrningen, antingen hos bostadsrättsföreningens styrelse eller hos hyresvärden. Om du vill hyra ut ett rum i en bostad där du själv bor behöver du i princip inte be om lov, men är situationen oklar bör du vända dig till din hyresvärd eller till bostadsrättsföreningen.


Gällande regler för uthyrning av bostadsrätt

Regler om uthyrning i andra hand av bostadsrätt finns i bostadsrättslagen (SFS 1991:614) och lagen om uthyrning av egen bostad (SFS 2012:978).

Det är den som äger bostadsrätten som är ansvarig för att avgiften betalas till föreningen och att den som hyr bostaden i andra hand sköter sig. Det är därför viktigt att välja andrahandshyresgäster med omsorg.


Gällande regler för uthyrning av hyresrätt

Regler om uthyrning i andra hand av bostadsrätt finns i hyreslagen (SFS 1970:994).

Det är den som hyr lägenheten i första hand som är ansvarig för att hyra betalas till hyresvärden och att andrahandshyresgästen sköter sig. Det är därför viktigt att välja andrahandshyresgäster med omsorg.


Gällande regler för uthyrning av rum eller del i lägenhet

Uthyrning av ett rum eller en del av en lägenhet regleras genom hyreslagen (SFS 1970:994) och bostadsrättslagen (SFS 1991:614). Reglerna innebär att du inte får hyra ut ett rum eller en del av din lägenhet om det kan innebära men för hyresvärden alternativt bostadsrättsföreningen. Därutöver finns inga särskilda regler, till exempel saknas krav på tillstånd.


Tillstånd att hyra ut i andra hand

För att få tillstånd att hyra ut din bostad krävs att du har skäl för att göra det. Är det en hyresrätt ska skälen vara “beaktansvärda”. Med beaktansvärda skäl menas att förstahandshyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden, önskan om att prova på ett samboliv tillsammans med någon behöver hyra ut lägenheten i andra hand. Även om skälen för att hyra ut en bostadsrättslägenhet i andra hand inte behöver vara “Beaktansvärda” är inte alla skäl godtagbara utan det är bostadsrättsföreningen som beslutar i frågan. Godtagbara skäl kan vara att du ska arbeta eller studera på annan ort under en period eller om du av medicinska skäl eller familjeskäl behöver vara hemifrån under en period. Att prova ett samboliv med någon betraktas också som ett godtagbart skäl. Andra anledningar än dessa kan också vara godtagbara.

I din ansökan till hyresvärden eller bostadsrättsföreningen kommer du, förutom att behöva ange skälet till uthyrningen, ange till vem du vill hyra ut och under vilken tidsperiod uthyrningen gäller. Byter du hyresgäst behöver du ansöka om nytt tillstånd.

För att vara säker på vad som gäller i ditt fall, vänd dig till styrelsen i din bostadsrättsförening eller till din hyresvärd och var ute i god tid. Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen kräver vanligen en skriftlig ansökan om tillåtelse om andrahandsuthyrning och har särskilda blanketter för detta.

Om hyresvärden eller bostadsrättsföreningen ger avslag på ansökan om tillstånd kan du söka tillstånd om uthyrning hos Hyresnämnden.

Vill du läsa mer om andrahandsuthyrning av bostadsrätt har Fastighetsägarna har tagit fram ett faktablad på ämnet för bostättshavare: http://www.fastighetsagarna.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=0d89d8f2-4784-4c98-90b7-22abf1d3f4f4&FileName=Andrahandsuthyrning+relationen+mellan+bostadsrättshavare+och+hyresgäst+2014.pdf

När det gäller andrahandsuthyrning av bostadsrätt finns ytterligare information om detta på Hyresgästföreningens webbplats: https://www.hyresgastforeningen.se/stod-och-rad/fordjupad-kunskap/andrahand/hyra-ut-i-andrahand/

På Hyresnämndens webbplats finns information om andrahandsuthyrning av både bostads- och hyresrätter: http://www.hyresnamnden.se/Hyra-i-andra-hand/


Hyra ut ett rum

Det krävs inget tillstånd för att få hyra ut ett rum i din lägenhet så länge du själv fortfarande bor i lägenheten. Ska hyresgästen däremot använda lägenheten självständigt är det fråga om andrahandsuthyrning för vilken tillstånd krävs.Ibland kan det vara svårt att dra gränsen mellan inneboende och andrahandsuthyrning, till exempel om du bor på annan ort, men ändå har viss tillgång till lägenheten. Vänd dig gärna till din hyresvärd eller bostadsrättsförening om du behöver hjälp.

Om du själv hyr lägenheten i andra hand och vill dela den med någon annan bör du i första hand kontakta personen du hyr bostaden av för att se om detta är okej.


Hyra ut ett hus

Vill du hyra ut ditt hus eller ett rum i huset där du bor behöver du av naturliga skäl inte be någon om tillstånd. Det finns dock andra regler som du behöver känna till vad gäller till exempel hyreskontrakt, hyrestid och uppsägningstid, hyra, besittningsskydd och skatter.

Villaägarnas Riksförbund har tagit fram ett informationsmaterial kring uthyrning av villa för bostadsändamål: http://www.villaagarna.se/PageFiles/42140/Uthyrning%20av%20villa%20för%20bostadsändamål%20-%20Lag%20om%20uthyrning%20av%20egen%20bostad.pdf